Activity comment v pxvog84cl fliopoznpg

繁栄+異郷半分ずつ。カードの効果全部把握仕切れず忘れて手番で損しがち。

by kano_e

Activity comment bp x8fab2v8w0kfgwkhlww
Activity comment 686fyzkqz7 n3anrxbyuyq
Activity comment rroiaivr5nivr7nfsxspea
Activity comment j6dyytsoni5tph 8nuydha
Activity comment njbzgdqu87mdvd4qurjzjq
Activity comment pkoy4ko 429g9h7i42pr6q
Activity comment bnooocmtwco0trna07vlcq
Activity comment djkpnny6bguqbxfdsej9rg